1. O projekcie

W naszym żłobku przy ul. Jeździeckiej realizowany jest projekt pt. „Czas na żłobek” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego- ZIT WROF

Wartość projektu: 897 265,58 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 762 265,58 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL GŁÓWNY:

Umożliwienie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka 25 rodzicom/opiekunom prawnym (23 kobietom i 2 mężczyznom) zamieszkującym na terenie Gminy Wrocław i powiatu M. Wrocław w okresie 24 miesięcy od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki żłobkowej, w tym 2 miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2017-09-01 - 2019-08-31

Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do kontaktu tel. 662 047 160

  1. Rekrutacja

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione będą osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:

  1. Status na rynku pracy rodzica/opiekuna prawnego opiekującego się dzieckiem do lat 3 - os. bezrobotna, nieaktywna zawodowo lub pracująca przebywająca na urlopie zw. z urodzeniem dziecka

  2. Deklaracja chęci powrotu na rynek pracy rodzica/opiekuna prawnego do pracy, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat /zarejestrowania się jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia

  3. Wiek dziecka (od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat)

  4. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Wrocław lub powiatu M. Wrocław

Dodatkowe punkty będą przyznawane za:

1. Niepełnosprawność uczestnika projektu lub dziecka

2. Wielodzietność

3. Samotne wychowywanie dziecka

4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą

5. Sytuacja materialna w rodzinie (dochody nie przekraczają 600 zł na os.)

 

  1. Zapytania ofertowe

    1. catering

W ramach szacowania wartości zamówienia zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług cateringowych polegających na produkcji i dostawie posiłków dla dzieci w wieku do lat 3 do Niepublicznego Żłobka "LUPIKOWO" przy ul. Jeździeckiej we Wrocławiu.

Zależy nam na przygotowaniu posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant, czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.), glutaminianu sodu, tłuszczy utwardzanych, soji, z gwarancją świeżości artykułów i produktów.

Oraz na możliwości zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).

 

Prosimy o przesłanie ofert cenowych na adres: kontakt@lupikowo.pl do dnia 17-08-2018 r.

20.08.2018 r.

Dziś po raz pierwszy naszym żłobku przy ulicy Jeździeckiej pojawiy się dzieci, których rodzice uczestniczą w projekcie "CZAS NA ŻŁOBEK". Cieszymy się, że w końcu możemy działać. Zrobimy co w naszej mocy, żeby adaptacja nowych żłobkolaków przebiegła jak najspokojniej :)

 

 660 - 140 - 087   NUMER TELEFONU DO ŻŁOBKA LUPIKOWO PRZY ULICY JEŹDZIECKIEJ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ue logotypy