O PROJEKCIE

Od 01.09.2020 r. do 31.08.2022  realizowaliśmy projekt pt. Małe Lupikowo nr RPDS.08.04.01-02-0006/19 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rynek Pracy Działanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Wartość projektu: 1 411 739,17zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 195 739,17 zł

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CEL GŁÓWNY

Umożliwienie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka 25 rodzicom/opiekunom prawnym (23 kobietom i 2 mężczyznom) z Gminy Wrocław i gmin ościennych (woj. dolnośląskie)  w okresie 24 miesięcy od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w żłobku "Lupikowo" przy Lauterbacha

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:od: 2020-01-09 do: 2022-08-31

Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do kontaktu tel. 728 306 622


REKRUTACJA - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru do projektu Małe Lupikowo.

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące obowiązkowe kryteria rekrutacji:

  1. Status rodzica/opiekuna prawnego na rynku pracy (osoba pracująca/bezrobotna/nieaktywna zawodowo).

  2. Deklaracja chęci powrotu na rynek pracy rodzica/opiekuna prawnego /zarejestrowania się jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia.

  3. Wiek dziecka (mające ukończone co najmniej 20 tygodni na dzień objęcia wsparciem do 3 lat).

Kryteria dodatkowe w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczające liczbę miejsc w żłobku (z uwzględnieniem zaplanowanej proporcji udziału kobiet i mężczyzn).

Dodatkowe punkty będą przyznawane za:

1. Niepełnosprawność uczestnika projektu lub dziecka - 1 pkt

2. Wielodzietność (min. 3dzieci) - 1 pkt

3. Samotne wychowywanie dziecka -1 pkt

4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą - 1 pkt


Dokumenty rekrutacyjne (formularze rekrutacyjny, zał. nr 1, a także oświadczenie o statusie na rynku pracy, zał. nr 2) można składać osobiście:

  • przy ul. Lauterbacha 1B, Wrocław 54-115
  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na odres: kontakt@lupikowo.pl
Planowane ogłoszenie wyników odbędzie się w sierpniu 2020 r.
 
Szczegóły pod numerem telefonu: 728306622
 
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Formularz rektutacyjny
Oświadczenie osoby biernej zawodowo
 

Od 1 września 2021 roku ogłaszamy nabór na 12 miejsc dla dzieci w wieku 12-24 miesiące. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Katolickim Żłobku Lupikowo przy ul. Lauterbacha 1b we Wrocławiu w dniach: 14.06.2021 roku w godzinach od 8-12 oraz 15.06.2021 roku w godzinach od 12-16 lub na adres e-mail: kontakt@lupikowo.pl w dniach 14-17 czerwca 2021 roku w godzinacj od 8-17.
0 wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 23 czerwca 2021 roku.

Uwaga !

Wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą zobiowiązane (najpoźniej w pierwszym dniu wsparcia) podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie, zał. nr 3, a także oświadczenie uczestnika projektu - RODO, zał. nr 4

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z FIZJOTERAPEUTĄ

W ramach szacowania wartości zamówienia zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi fizjoterapeuty w żłobku.

Prosimy o przesłanie ofert cenowych na adres kontakt@lupikowo.pl lub żłożenia osobiście w biurze projektru do dnia 19.02.2020 r.

Potrzebne dokumenty, znajdziecei Państwo w linku poniżej, rozeznanie rynku fizjoterapeuta.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z LOGOPEDĄ


W ramach szacowania wartości zamówienia zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi logopedy w żłobku.

Prosimy o przesłanie ofert cenowych na adres kontakt@lupikowo.pl lub żłożenia osobiście w biurze projektru do dnia 19.01.2020 r.

Potrzebne dokumenty, znajdziecei Państwo w linku poniżej , rozeznanie rynku logopeda.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA RODZICA :                                              

 

DOKUMENTU DO POBRANIA DLA OFERENTÓW:

 
 
 


ue logotypy